- Urimelig med kontigent
Vi har dykket ned i Solli-rapporten og hentet fram viktige punkt. Les hva arbeidsgruppa mener om blant annet medlemskontigent, våpenkultur, frivilligheten og Skytterkontoret.
Publisert: 09.04.2014 kl. 14:19
Endret: 09.04.2014 kl. 14:21
Del på Facebook
Solli-utvalget leverte sin rapport til Forsvarsdepartementet. Her er små utdrag fra den 70 sider lange rapporten om Det frivillige Skyttervesen.

Om medlemskontigent
Solli-utvalget mener det er urimelig at medlemmene i skytterlagene, i tillegg til omfattende dugnadsinnsats og medlemskontingenten til skytterlagene, skal betale en medlemskontingent til sentralleddet for oppdraget de er pålagt gjennom grunnregler og sentrale samarbeidsavtaler.

Solli-utvalget ser det som naturlig at staten gjennom årlige bevilgninger skal bidra med finansiering av det statlige oppdraget til DFS. Organisasjonen bør i større grad bestemme hvordan offentlige midler best kan benyttes for å løse oppdraget.

Om skytebaneanlegg
Solli-utvalget er av den oppfatning at DFS sitt viktigste bidrag til Forsvaret og samfunnet for øvrig, er den dugnadsinnsatsen som legges ned i hele organisasjonen for å opprettholde den desentraliserte skytebanestrukturen. Fra Skyttertinget som øverste beslutningsorgan til skytterlagene som baneeiere, arbeides det bevisst og godt for å sikre landets skytebaner.

Solli-utvalget fastslår at det er av vesentlig betydning for det norske samfunn å opprettholde en desentralisert skytebanestruktur. I den sammenheng er det viktig at ordningen med øremerkede midler til støydemping av skytebaner må opprettholdes så lenge det er behov.

Om godtgjørelse til tillitsvalgte
Solli-utvalget er av den oppfatning at det gis nøkterne godtgjørelser til DFS’ sentralt tillitsvalgte.

Om Skytterkontoret
Solli-utvalget konkluderer med at DFS har en liten og effektiv administrasjon. Bemanning og kompetanse på Skytterkontoret er godt tilpasset dagens oppdrag og oppgaver. Utvalget er videre av den oppfatning at DFS har et ytterligere potensiale for økt aktivitet uten å øke administrasjonen dersom det hadde vært tilgang til ytterligere midler.

Om våpenkultur
Solli-utvalget mener at DFS gjennom sin størrelse, brede våpenopplæring og fokus på våpensikkerhet, er en viktig aktør for utvikling av god våpenkultur i Norge.

Om skyteutdanning i politiet
Solli-utvalget er av den oppfatning at det bør vurderes en sentral samarbeidsavtale mellom DFS og Justisdepartementet med hensyn på skytebanefaglig bistand og bruk av DFS sine skytebaner. Det bør også arbeides videre med mulig samarbeid om støtte til skyteutdanning.

Om skyting og alkohol
Justisdepartementet har i sitt innspill til Solli-utvalget lagt stor vekt på DFS sin betydning for å motvirke rus. Edruelig livsførsel er en forutsetning for å kunne erverve skytevåpen. Ny våpenlov med forslag om krav til helseattest ved første gangs erverv av våpen gir føring for dannings- perspektivet. Skyting er en aktivitet som krever stor grad av kontroll og instruksjon, noe som gir høy grad av voksenkontakt og gode muligheter til å kunne påvirke individet i rett retning.

Om eventuell mobilisering
DFS er en frivillig ressurs som samfunnet kan disponere i krisesituasjoner. DFS er gjennom skytterlagene representert over hele landet, og har anlegg som kan benyttes i krisesituasjoner. DFS kan også være en potensiell reservestyrke for Forsvaret gjennom organisasjonens utbredelse i en gitt militær krisesituasjon.

Om økonomisk verdi for Forsvaret
Solli-utvalget er av den oppfatning at det for Forsvaret er svært gunstig å leie DFS’ skytebaner, noe som muliggjøres gjennom dugnadsinnsatsen i de lokale skytterlagene.

Om frivilligheten i DFS
Solli-utvalget er av den oppfatning at DFS, som en organisasjon tuftet på frivillighet, passer godt inn i de beskrivelser som gis i frivillighetsmeldingen. Deltakelse i frivillig organisasjonsliv gir mening, fellesskap og kompetanse. Frivillighet har derfor både en egenverdi for enkeltmennesket og en nytteverdi for samfunnet.

 
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18