Vil øke støtten til DFS
Dagens støtte fra Forsvarsdepartementet til DFS er på et nedre nivå, skriver Solli-utvalget i sin rapport, og foreslår økt støtte til DFS i ny finansieringsmodell.
Publisert: 09.04.2014 kl. 13:11
Endret: 09.04.2014 kl. 13:30
Del på Facebook
Utvalget som har sett på den framtidige modellen for Det frivillige Skyttervesen foreslår en endring i tildelingskriteriene og mener støtten til organisasjonen er lav i forhold til det forsvarsmessige og samfunnsmessige oppdraget DFS har.
 

"Med bakgrunn i organisasjonens oppdrag er dagens nivå på støtten fra FD på et nedre nivå", skriver Solli-utvalget i rapporten. Bakgrunnen for utredningen er at flertallet i Utenriks- og forsvarskomitéen foreslo at det burde igangsettes et arbeid for å se nærmere på DFS sin rolle og tilknytning til Forsvaret, og hvordan offentlige, økonomiske bidrag til DFS kan organiseres og finansieres for fremtiden. En arbeidsgruppe under ledelse av tidligere forsvarssjef Arne Solli har i vinter jobbet med dette oppdraget.

Hovedkonklusjonen angående finansieringsmodellen for DFS lyder som følger i rapporten:

"Basert på en drøfting av tre ulike tilskuddsmodeller, er Solli-utvalget av den oppfatning at DFS hovedsakelig bør finansieres av en grunnstøtte fra FD. En fast grunnstøtte som finansierer organisasjonens grunnleggende virksomhet vil bidra til å sikre forutsigbarhet og kontinuitet. En slik grunnstøtte (driftsstøtte) skal dekke organisasjonens administrasjon og faste årlige aktiviteter.

Dette sikrer at DFS kan ha en viss størrelse på administrasjon og øvrige fag- og servicefunksjoner på Skytterkontoret. Dette vil medføre at man også i fremtiden kan opprettholde et miljø med tilstrekkelig kompetanse på nødvendige områder. En eventuell fremtidig utvidelse av DFS’ oppdrag for Forsvaret eller samfunnet for øvrig, vil måtte medføre reell økning av grunnstøtten."


I tillegg mener utvalget at også Justisdepartementet må bidra med finansiering dersom det forventes faglige bidrag fra DFS. Her foreslås også at Justis bidrar med grunnstøtte, hvis det er snakk om bidrag av større omfang og varighet, enn det som betraktes som prosjektstøtte.

Forsvarsdepartementet endret i 2009 tilskuddskriteriene for organisasjoner som DFS. Solli-utvalget mener dagens kriterier knyttet til prosjektsøtte er lite tilpasset DFS sitt oppdrag og slik utvalget ser for seg det framtidige oppdrag for DFS.

"Det mest hensiktsmessige vil derfor være at DFS får tildeling av grunnstøtte på egen post under kapittel 1719, for eksempel post 72. Det må utarbeides egne retningslinjer og tildelingskriterier for denne posten, som er tilpasset DFS’ nye oppdrag. Dette vil synliggjøre bevilgningen til DFS i statsbudsjettet", skriver Solli-utvalget og forelslår at også de øremerkede miljøpakkemidlene skjer over samme post.

Miljøpakkemidler er knyttet til støydemping av skytebaner, der en dempet bane har kostnadsramme 2,5 - 3 millioner kroner. Utvalget mener ordningen med disse øremerkede midlene må gjøres mer fleksible og opprettholdes i samme størrelse som tidligere, så lenge det er behov for dette. I 2014 ble det gitt 5 millioner kroner til dette formålet. De mener også det må gjøres enklere for DFS å søke støtte fra flere departementer til andre prosjekter for hensiktsmessig utvikling av DFS, Forsvaret og samfunnet forøvrig.

Solli-utvalget påpeker at DFS har bidratt med betydelige effektivisering de siste årene, i henhold til de kravene som ble stilt fra Forsvarsdepartementet tidligere. De mener også DFS må gis mulighet til selv å finansiere aktiviteter og utvikle organisasjonen utover det statlige oppdraget gjennom f.eks skyteprøveavgift for storviltjegere og sponsorinntekter.

I konklusjonene til Solli-utvalget påpekes flere ganger DFS sin viktige rolle i samfunnet. I 2014 er DFS tildelt 23,5 millioner kroner over Forsvarsbudsjettet i tillegg til miljøpakkemidlene på nevnte 5 millioner kroner. Utvalget mener grunnstøtten må videreføres på samme reelle nivå og kompensere for pris- og lønnsvekst.

"Utforming og praktisering av tilskudds- og støtteordningene til DFS må etableres med tanke på å sikre effektiv drift, og å fremme effektive arbeidsmetoder i organisasjonen. Slik kan man fremme utviklingen av en organisasjon med høy kompetanse og stort engasjement, og på en god måte sikre en sunn, langsiktig og positiv virkning for utviklingen til beste for DFS, bidraget til Forsvaret og samfunnet for øvrig" leser vi i rapporten. Og Solli-utvalget påpeker også at DFS i framtida må være knyttet til Forsvarsdepartementet, slik det har vært siden 1893.

"Profesjonaliseringen av Forsvaret har ikke endret viktigheten av DFS sitt bidrag til rekruttering, grunnopplæring i skyteferdigheter og sikkerhet på skytebanen. Forsvaret fastslår at størst verdi i dag er tilgangen til skytebaner over hele Norge. DFS bør derfor også i fremtiden være tilknyttet forsvarssektoren gjennom FD, selv om DFS’ rolle over tid har fått økt betydning for samfunnet for øvrig", heter det i utvalgets rapport.

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18