28,5 millioner kroner til DFS
Regjeringen endrer ikke på tilskuddet til Det frivillige Skyttervesen i forslaget til nytt statsbudsjett. Spenningen ligger i hvordan Forsvarsdepartementet vil at pengene skal brukes neste år.
Publisert: 14.10.2013 kl. 15:56
Endret: 15.10.2013 kl. 01:42
Del på Facebook
I framlegget til nytt Statsbudsjett ligger DFS inne med en tildeling på 28,5 millioner kroner, som er det samme beløpet som organisasjonen ble tildelt etter salderingen av statsbudsjettet i desember i fjor. Regjeringen kutter dermed ikke slik de foreslo i budsjettforslaget i oktober 2012.

Det er likevel stor spenning i hva Forsvarsdepartementet vil legge av kriterier i sin tildeling. De siste årene har tildelingskriteriene endret seg og departementet ønsker å styre pengebruken i DFS i større grad med øremerking av midlene. Trolig vil tallene bak tallene komme fram i løpet av de neste ukene, men kanskje må DFS vente helt til tildelingsbrevet i januar før alle detaljer er presentert.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett er arbeidet med å finne DFS sin rolle i samfunnet nøyaktig beskrevet. Her omtales arbeidet på denne måten:

" ​Forsvarsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som bl.a. skal se nærmere på Det frivillige skyttervesens (DFS’) rolle og tilknytning til Forsvaret og samfunnet for øvrig. Arbeidsgruppen skal videre utrede mulige alternative støtteordninger, og gi en anbefaling om hvordan offentlige økonomiske bidrag til DFS kan organiseres og finansieres i fremtiden. Arbeidsgruppen ledes av tidligere forsvarssjef Arne Solli og er for øvrig sammensatt av representanter fra DFS, Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. Andre relevante aktører vil ved behov delta på arbeidsgruppens møter. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid høsten 2013 og skal avlegge rapport med anbefalinger sommeren 2014."

Denne gruppen hadde møte i forrige uke og startet med en historisk gjennomgang av Det frivillige Skyttervesen presentert av assisterende generalsekretær i DFS, Terje Vestvik. Arbeidsgruppen består av Oberstløytnant Jan Erik Nilsen, sekretær i komiteen May-Birgit W. Botngård, leder og tidligere forsvarssjef, general Arne Solli, styremedlem i DFS Heidi Skaug, underdirektør Jostein Jacobsen og generalsekretær i DFS Jarle Tvinnereim.


I forslaget til statsbudsjett påpeker Regjeringen at Forsvarsdepartementet i 2014 vil videreføre det økte fokuset på måloppnåelse og relevans ved tildeling av midler til de frivillige organisasjonene under Forsvarsbudsjettet. Arbeidet med å utvikle tilskuddforvaltningen og oppfølgingen av bruken av de tildelte midlene i tråd med departementets eget internkontrollsystem for tilskuddsordninger, vil fortsette, skriver Regjeringen.


Forsvarsdepartementet gir tilskudd til frivillige organisasjoner i form av drifts- og prosjektstøtte. En forutsetning for tilskudd er at organisasjonene utvikler seg i tråd med den generelle samfunnsutviklingen og forsvarssektorens endrede struktur og oppgaver. Virksomhet med gode forsvarsrelevante prosjekter mottar også tilskudd i form av prosjektstøtte. Ved tildeling vektlegges bl.a. prosjekter knyttet til dagsaktuelle eller prioriterte områder, prosjekter som fremmer rekruttering og prosjekter med stor informasjonseffekt. Det legges spesielt vekt på aktivitet som bidrar til synliggjøring og ivaretakelse av samt tilrettelegging for veteraner, i tråd med regjeringens politikk nedfelt i regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge».


Det er verd å merke seg at Det frivillige Skyttervesen i mange år mottok godt over 50% av midlene i potten til de frivillige organisasjonene. Potten er for neste år økt fra 69,4 til 71,8 millioner kroner. Av dette foreslåes det at DFS skal motta 28,5 millioner kroner. Det utgjør for 2014 i underkant av 40% av disse midlene, en betydelig endring på bare noen år.

- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18