Vaaje reagerer sterkt
Skytterpresident Olav K Vaaje reagerer sterkt på utspillet fra Arbeiderpartiets Atle Ottesen i dag. Vaaje tilbakeviser mange av påstandene som faktafeil og stiller seg uforstående til mye av innholdet.
Publisert: 09.11.2012 kl. 14:51
Endret: 09.11.2012 kl. 15:30
Del på Facebook
Han fikk en hektisk dag i dag, presidenten i Det frivillige Skyttervesen, som plutselig fikk utspillet fra politisk rådgiver Atle Ottosen i fanget. På Forsvarsdepartementet (FD) sine sider tok Ottosen et oppgjør med DFS og stilte spørsmål om organisasjonens berettigelse i dagens samfunn.

Etter langt og grundig arbeid med denne saken gjennom et drøyt år, kom utspillet overraskende både på Vaaje og øvrig ledelse i Det Frivillige Skyttervesen.

Ottosen​ påstår at DFS bruker brorparten av sitt formidable tilskudd på å drifte kostbare anlegg, selv om disse anleggenes relevans til Forsvaret og Forsvarets aktiviteter ikke er like stor som den har vært tidligere. Hvordan kommenterer du dette?
 
- Det er skytterlagene som drifter anleggene! DFS sentralt bruker ikke offentlige midler til drift av anlegg. Vi tilbyr hjelp til juridisk og teknisk bistand (utgjør ca. 2,5 mill. kr. pr. år), og har noen bidragsordninger til nybygg av baner (inntil 200.000 pr. anlegg) og kjøp av grunn ved ekspropriasjon innenfor en samlet ramme på ca. 2 mill. pr. år. 

I tillegg kommer de bundne miljøpakkemidlene på 5 mill. kr., som blir brukt til støydemping av utsatte skytebaner (i snitt 2 baner pr. år). Og vi prioriterer de skytebanene som også Forsvaret gjennom Heimevernet benytter, jamfør samarbeidsavtalen med HV, forklarer Vaaje.

Ottosen trekker fram formålsparagrafen til DFS og mener det ikke lenger er behov for at «det norske folk» skal kunne skyte. Han skriver at Forsvaret har tilpasset seg den nye tiden, og at DFS må gjøre det samme dersom organisasjonen fortsatt skal være relevant nok til å motta betydelig støtte over forsvarsbudsjettet. Dette er harde ord fra en politisk rådgiver i FD, hvordan reagerer du på det?

- Vi mener at med et mer sentralisert forsvar vil DFS sin desentraliserte organisasjon bli særdeles viktig for å sikre forsvarsevnen og forsvarsviljen i det norske folk. Det er fortsatt viktig at folk kan skyte, og vårt oppdrag fra Stortinget står ved lag. Hvis Ottesen virkelig mener at det ikke lenger behov for at «det norske folk» skal kunne skyte, betyr det Stortingets oppdrag til DFS er fullført. Vi har vanskelig for å tro at Stortingspolitikerne mener dette. Men det gir helt klart føringer for en sentralisering og nedbygging av DFS som organisasjon, noe som strider klart mot grunntanken med DFS som en frivillig landsdekkende breddeorganisasjon.

- Vi mener DFS har en viktig samfunnsrolle utenom det vi bidrar til for Forsvaret, som blir viktigere enn noensinne i framtiden. Det er helt avgjørende at det finnes en landsdekkende organisasjon som administrativt og faglig tar seg av å spre kunnskap og gode holdninger til det å inneha og benytte våpen. FD har tidligere uttrykt at de ikke lenger vil være ansvarlig for å bidra til å finansiere den samfunnsnyttige av DFS sin virksomhet utover det som er relevant for Forsvaret, og det er også hovedgrunnen til at DFS har gått til politikerne etter at bevilgningen ble kjent, sier presidenten i DFS. 

Ottosen skriver også at DFS ikke har fulgt opp fjorårets Stortingsvedtak, selv om Stortinget og forsvarsdepartementet har vært tydelige på både behovet for å gjøre det og konsekvensene av å la være. Stemmer dette?
 
- Vi mener å ha fulgt opp Stortingets omstillingsmerknad på en god måte. Vi har utarbeidet en ny Langtidsplan 2012 – 2016, som ble vedtatt på Skyttertinget. Videre har vi i dialog med FD fulgt opp de nye retningslinjer i søknad om drifts- og aktivitetsstøtte. Og vi har igangsatt betydelige rasjonaliseringstiltak gjennom bruk av nye elektroniske verktøy i organisasjonen.

- Framdrift og tiltak er rapportert til både FD og Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, uten at vi har fått signal om at misnøye med vårt arbeid. Påstanden om at både Stortinget og FD har vært tydelige i sitt budskap, les en nedbygging av DFS, er således ikke riktig.

- Vi tror heller ikke at det er det Stortinget ønsker, sier Vaaje.
 
Og så er Ottosen kritisk til at dere bruker mer tid på å fremme saken i media enn å jobbe med omstillingen....
 
- Etter vår mening får samfunnet utrolig mye igjen for de 31,2 millionene organisasjonen mottar nå. Og det må selvsagt være tillatt å bruke media til å spre sitt budskap. I denne saken har vi faktisk ikke brukt media, men svart på henvendelser. Og jeg trodde faktisk det var helt legalt å uttrykke seg om det meste her i landet, til og med når det er noe vi synes er uheldig.

- DFS har imidlertid i første rekke satset på saklig og korrekt informasjon til Stortinget og politikere over hele landet for å få forståelse for verdien av vår virksomhet. For øvrig har vi brukt mye tid og ressurser det siste året på å tilfredsstille budsjettmerknaden fra i fjor, det vil si på omstilling og tilpasning til ny søknadsmodell.
 
Dersom DFS også i framtiden skal være en verdifull støttespiller for Forsvaret, må organisasjonen satse mer på relevante aktiviteter fremfor dyr drift, skriver Ottosen. Hva sier du til dette?

- Det er jo uforståelig at FD da velger å tildele oss mer til drift enn det vi har søkt om. Etter foreløpig tildeling kommer hele reduksjonen på aktivitetsposter. Vi har overhodet ikke en ”dyr drift”, det meste av midlene blir brukt til å støtte opp under aktiviteten som skje i skytterlagene. Administrasjonen er minimal og tilpasset aktivitetsnivået. En reduksjon vil nødvendigvis ha negative konsekvenser for aktivitetene i skytterlagene, sier president Olav K. Vaaje.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18