- Habilitet grundig vurdert
- Henning Ivarruds habilitet ble grundig vurdert, skriver Skytterstyrets president Olav K. Vaaje i et tilsvar til Svein-Erik Rognli og Øvre Målselv skytterlag. Styret fant Ivarrud habil i saken om LS 2016.
Publisert: 10.05.2012 kl. 13:25
Endret: 10.05.2012 kl. 13:30
Del på Facebook
- Det er flott at det er engasjement og debatt om selve saken og det saken gjelder, nemlig valget mellom Bodø eller Målselv som arrangørsted av LS i 2012. Dette er viktig for at demokratiet skal fungere og for at Skyttertinget skal fatte det riktige vedtaket på Voss i august. Skytterstyret står imidlertid fast på at Henning Ivarrud ikke var inhabil i denne saken, skriver Olav K.Vaaje i sitt svar til Svein-Erik Rognli.

Vi gjengir presidentens svar i sin helhet.


SVAR TIL SVEIN-ERIK ROGNLI OG ØVRE MÅLSELV SKYTTERLAG
Gjennom nettsiden Standplass.no er vi blitt kjent med et åpent brev til Norges skytterstyre fra styret i Øvre Målselv skytterlag v/leder Svein-Erik Rognli. Brevet gjelder skytterstyrets vedtak i sak 39/2012 om å anbefale for Skyttertinget 2012 at Bodø Østre skytterlag tildeles arrangementet av Landsskytterstevnet 2016.

I tillegg til å kommentere og drøfte selve saken blir det stilt spørsmålstegn ved om skytterstyrets saksbehandling og habilitetsvurdering av visepresident Henning Ivarrud foregikk på en korrekt måte. Dette er såpass alvorlig at vi finner det nødvendig å komme med noen utfyllende kommentarer.

Skytterstyret drøftet saken om tildeling av LS 2016 første gang i vårt mars-møte. I protokollen fra møtet står det følgende: ”I forkant av møtet hadde visepresident Henning Ivarrud overfor presidenten reist spørsmål om sin habilitet. Dette i lys av at han er medlem av Bodø Østre skytterlag. Styret konkluderte med at han kunne delta på forhåndsdrøftingene på dette møtet. Spørsmålet vil bli tatt opp til ny vurdering og endelig avklaring på neste styremøte da saken skal realitetsbehandles.”

Styret ønsket selvsagt ikke å ta lett på habilitetsvurderingen, og for at vi skulle ha et best mulig beslutningsgrunnlag ble vår faste advokat Sven Knagenhjelm bedt om en betenkning i saken. Denne forelå til vårt møte i mai der saken om tildeling av LS 2016 ble realitetsbehandlet. Betenkningen fra advokat Knagenhjelm er vedlagt (se under saken, red.anm.)

Det er viktig å presisere at spørsmålet om habilitet for Henning Ivarrud ble drøftet innledningsvis i saken om tildeling av LS 2016, og før saken ble tatt opp til behandling i styret. Ivarrud fratrådte møtet da habiliteten ble vurdert. Det var et enstemmig styre som konkluderte med at Ivarrud var habil til å delta i behandlingen av saken.  Avgjørelsen er således styrets og ikke Ivarruds. Og styret la i sin vurdering naturlig nok stor vekt på betenkningen fra advokat Knagenhjelm.

Det kan ikke være slik at et styremedlem selv kan erklære seg inhabil av bekvemmelighetshensyn. Og det kan heller ikke være slik at styret som organ kan ”presse ut” et styremedlem for å unngå ”habilitetsstøy” etterpå.

Tildeling av LS er hvert år sak i Skytterstyret. Praksis har i alle år vært at hele styret inkludert den aktuelle landsdelens representant har deltatt i behandlingen av saken.  Dette gjelder også de tilfeller der vedkommende styremedlem har vært medlem av et av skytterlagene som søker om å få arrangere LS.

Som kjent er det imidlertid Skyttertinget som foretar den endelige tildelingen av arrangementet. Vi finner det her på sin plass å minne om at det nødvendigvis må være de samme habilitetsreglene og vurderingene for Skyttertinget som for Skytterstyret.  Og Svein-Erik Rognli husker sikkert tinget i Førde i 2008 der han var tingrepresentant og der Voss skytterlag ble tildelt arrangementet av Landsskytterstevnet 2012.

Engasjementet i saken var stort, og daværende samlagsleder i Hardanger & Voss Jostein Bjørke tok naturlig nok aktivt del i debatten. Det var imidlertid ingen av tingets medlemmer som stilte spørsmålstegn ved habiliteten. Bjørke er som kjent medlem av Voss skytterlag og leder av hovedkomiteen for LS 2012.

Det er flott at det er engasjement og debatt om selve saken og det saken gjelder, nemlig valget mellom Bodø eller Målselv som arrangørsted av LS i 2012. Dette er viktig for at demokratiet skal fungere og for at Skyttertinget skal fatte det riktige vedtaket på Voss i august. Skytterstyret står imidlertid fast på at Henning Ivarrud ikke var inhabil i denne saken.

Med vennlig hilsen                                                                                                                                                                  
President Norges Skytterstyre Olav K. Vaaje  
 

Her er advokat Knagenhjelms utredning.                                                                                                                             
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18