Positiv til ny våpenlov
Skytterstyret i DFS stiller seg positiv til forslaget til ny våpenlov. De mener ny våpenlov på ingen måte vil slå beina under virksomheten i organisasjonen, men heller bidra til økt fokus på riktig våpenhåndtering.
Publisert: 12.12.2011 kl. 13:12
Endret: 13.12.2011 kl. 11:33
Del på Facebook
Skytterstyret diskuterte forslaget til ny våpenlov under årets siste styremøte i Oslo sist helg. Forslaget fra det Regjeringens nedsatte utvalg ble lagt fram i forrige uke.

- For DFS er det bra at forslaget til ny våpenlov viser den viktige samfunnsrollen til våpenorganisasjonene. DFS er og skal fortsatt være en organisasjon som er bærer av god våpenkultur. De foreslåtte tiltak synes heller ikke å være begrensende for DFS sine aktiviteter. Til dels er forslagene også i tråd med måten skytterlagene og enkeltpersoner i DFS opererer allerede, sier visepresident Henning Ivarrud (bilde) i DFS.

Her er utvalgets egen pressemelding ved presentasjonen (omtalt tidligere på standplass.no)

Utvalget foreslår en formålsparagraf som slår fast at det overordnede hensyn er å sikre samfunnet mot uønskede hendelser med våpen. Offentlige myndigheter må derfor gis hjemmel til tilstrekkelig kontroll med våpen i sivilt eie. Samtidig ønsker utvalget at det tas hensyn til den enkeltes mulighet til å inneha våpen til lovlige formål.
 
Våpeninnehavere og skytter- og våpensamlerorganisasjoner er viktige bidragsytere når det gjelder å ivareta og utvikle en god norsk våpenkultur, og det er ønskelig å legge til rette for et godt samarbeid mellom organisasjonene og offentlige myndigheter.
 
Utvalget har forsøkt å identifisere de utfordringer vi står overfor i samfunnsutviklingen og møte disse på en god måte i forslaget til ny våpenlov. Den teknologiske utvikling fører til raske endringer, og loven må i størst mulig grad være teknologiuavhengig. Lovforslaget legger stor vekt på forebyggende og trygghetsskapende tiltak, og bygger blant annet på prinsippet om at det ikke skal være flere skytevåpen i samfunnet enn det er et legitimt behov for. Utvalget foreslår regler som sikrer bedre kontroll med at vilkårene for å erverve og inneha skytevåpen er oppfylt.
 
Noen punkter i utvalget forslag:
• Krav om egenerklæring og legeerklæring ved første gangs erverv av skytevåpen.
 
• Regelmessig oppfølging av den enkelte våpeninnehaver for å sikre at alle vilkår for å inneha våpen er oppfylt, både krav om edruelighet, pålitelighet, helse og skikkethet, og at det fortsatt foreligger behov for eller annen rimelig grunn til å ha våpen. Krav om regelmessig egenerklæring. Det er våpeninnehaveren som må godtgjøre at alle vilkår er oppfylt.
 
• Ved søknad om tillatelse til å erverve våpen skal myndige medlemmer av søkerens husstand bekrefte at vedkommende er kjent med søknaden.
 
• Meldeplikt for helsepersonell om helsemessige forhold som er uforenlig med å inneha våpen. Meldeplikt for skytter- og våpensamlerorganisasjonene om medlemmers adferd når denne er uforenlig med å erverve og inneha skytevåpen.
 
• Tilgang til våpenregisteret for dem som pålegges meldeplikt
 
• Bedre oppfølging av skytevåpen i dødsbo og konkursbo
 
• Dagens forskriftsregler om halvautomatiske skytevåpen foreslås videreført i lov. Halvautomatiske pistoler og hagler er tillatt, men kan forbys i forskrift. Halvautomatiske rifler er forbudt, men kan tillates i forskrift.
 
• Registreringsplikt for deaktiverte (plomberte) skytevåpen. Disse skal anses som skytevåpen også etter deaktivering, i motsetning til i dag.
 
• Registreringsplikt for boksmagasiner over en viss magasinkapasitet.
 
Våpenlovutvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 18. juni 2010. Forslaget vil erstatte gjeldende lov om skytevåpen og ammunisjon mv. som i år er 50 år gammel.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18