Forslag til ny våpenlov
Utvalget som har gjennomgått gjeldende våpenlovgivning, har levert sin innstilling til Justisdepartementet. Utvalget foreslår en ny våpenlov tilpasset dagens samfunnssituasjon og framtidige utfordringer.
Publisert: 07.12.2011 kl. 10:53
Endret: 07.12.2011 kl. 12:26
Del på Facebook
Utvalgets egen pressemelding:
 
Utvalget foreslår en formålsparagraf som slår fast at det overordnede hensyn er å sikre samfunnet mot uønskede hendelser med våpen. Offentlige myndigheter må derfor gis hjemmel til tilstrekkelig kontroll med våpen i sivilt eie. Samtidig ønsker utvalget at det tas hensyn til den enkeltes mulighet til å inneha våpen til lovlige formål.
 
Våpeninnehavere og skytter- og våpensamlerorganisasjoner er viktige bidragsytere når det gjelder å ivareta og utvikle en god norsk våpenkultur, og det er ønskelig å legge til rette for et godt samarbeid mellom organisasjonene og offentlige myndigheter.
 
Utvalget har forsøkt å identifisere de utfordringer vi står overfor i samfunnsutviklingen og møte disse på en god måte i forslaget til ny våpenlov. Den teknologiske utvikling fører til raske endringer, og loven må i størst mulig grad være teknologiuavhengig. Lovforslaget legger stor vekt på forebyggende og trygghetsskapende tiltak, og bygger blant annet på prinsippet om at det ikke skal være flere skytevåpen i samfunnet enn det er et legitimt behov for. Utvalget foreslår regler som sikrer bedre kontroll med at vilkårene for å erverve og inneha skytevåpen er oppfylt.
 
Noen punkter i utvalget forslag:
• Krav om egenerklæring og legeerklæring ved første gangs erverv av skytevåpen.
 
• Regelmessig oppfølging av den enkelte våpeninnehaver for å sikre at alle vilkår for å inneha våpen er oppfylt, både krav om edruelighet, pålitelighet, helse og skikkethet, og at det fortsatt foreligger behov for eller annen rimelig grunn til å ha våpen. Krav om regelmessig egenerklæring. Det er våpeninnehaveren som må godtgjøre at alle vilkår er oppfylt.
 
• Ved søknad om tillatelse til å erverve våpen skal myndige medlemmer av søkerens husstand bekrefte at vedkommende er kjent med søknaden.
 
• Meldeplikt for helsepersonell om helsemessige forhold som er uforenlig med å inneha våpen. Meldeplikt for skytter- og våpensamlerorganisasjonene om medlemmers adferd når denne er uforenlig med å erverve og inneha skytevåpen.
 
• Tilgang til våpenregisteret for dem som pålegges meldeplikt
 
• Bedre oppfølging av skytevåpen i dødsbo og konkursbo
 
• Dagens forskriftsregler om halvautomatiske skytevåpen foreslås videreført i lov. Halvautomatiske pistoler og hagler er tillatt, men kan forbys i forskrift. Halvautomatiske rifler er forbudt, men kan tillates i forskrift.
 
• Registreringsplikt for deaktiverte (plomberte) skytevåpen. Disse skal anses som skytevåpen også etter deaktivering, i motsetning til i dag.
 
• Registreringsplikt for boksmagasiner over en viss magasinkapasitet.
 
Våpenlovutvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 18. juni 2010. Forslaget vil erstatte gjeldende lov om skytevåpen og ammunisjon mv. som i år er 50 år gammel.
 

Utvalgets medlemmer:
• Sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten, Vardø kommune (leder)
• Lucien Dedichen, Oslo kommune (medlem)
• President i Våpenrådet Randulf W. Tønnesen, Kristiansand kommune (medlem)
• Jaktkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund Vidar Nilsen, Nedre Eiker kommune (medlem)
• Politiinspektør i Troms politidistrikt Astrid Elisabeth Nilsen, Tromsø kommune (medlem)
• Seksjonssjef i Politidirektoratet Steinar Talgø, Oslo kommune (medlem)
• Psykologspesialist ved Oslo universitetssykehus HF, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Solveig Karin Bø Vatnar, Tønsberg kommune (medlem)
• Rådgiver i Justis- og politidepartementet Øivind Fredlund, Oslo kommune (medlem)


Prøving av gevær i salgstelt på Landsskytterstevnet i Elverum i 2010.
- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18