Frykt for kutt i DFS
Regjeringen ser ut til å kutte bevilgningene til Det frivillige Skyttervesen. Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett lagt fram torsdag, men tallene er ennå ikke bekreftet.
Publisert: 06.10.2011 kl. 09:32
Endret: 07.10.2011 kl. 12:34
Del på Facebook

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

 

I 2011 mottok Det Frivillige Skyttervesen 31,2 millioner kroner i støtte over Forsvarsbudsjettet til sin virksomhet. I forslaget for 2012 skriver regjeringen at driftsbudsjettene for forsvarsrelaterte organisasjoner skal reduseres og det varsles en dreining over på aktivitetsbasert tildeling av støtte, uten at dette forklares nøyaktig. Det kan få konsekvenser for drifta av DFS.

Vi kan sålangt ikke finne at Forvarsbudsjettet inneholder noen tall om hva dette innebærer. Det er noe overraskende da dette oftest har framkommet i selve budsjettforslaget tidligere.

Dette skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett i kapittel 1719, om støtten til blant annet DFS og andre organisasjoner under Forsvaret, som faller inn under dette kapitlet.

Støtte til forsvarsrelaterte organisasjoner

Forsvarsdepartementet tildeler midler direkte til en rekke organisasjoner som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Aktiviteten til organisasjonene skal være et supplement til Forsvarets måloppnåelse. I tillegg til denne overordnete rammen for tildelingene vektlegges ulike prioriterte områder, herunder aktivitet som støtter opp under oppfølgingen og ivaretakelsen av veteraner og deres nærmeste. De forsvarsrelaterte organisasjonene gir viktige bidrag i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandsoperasjoner.

Forsvarsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer og kriterier for tildeling av støtte. Disse innbefatter bl.a. en mer aktivitetsbasert tildeling av støtte f.o.m. 2012, samtidig som driftsstøttens betydning reduseres. Dette stiller større krav til organisasjonenes aktivitetsbaserte virksomhet, hvor aktiviteter som støtter opp om Forsvaret og Forsvarets oppgaver i større grad blir tydeliggjort. Dette vil gi mer dynamikk og styrke muligheten til å synliggjøre resultatet av de tildelte midlene. En forutsetning for tildeling er at organisasjonene evner å utvikle seg i tråd med den generelle samfunnsutviklingen og Forsvarets endrete struktur. Det settes høye krav til realistisk ambisjonsnivå og forsvarlig forvaltning av tildelte midler.


I de siste årenes ressursdialoger, samt i Prop. 1 S (2010–2011), har Forsvarsdepartementet informert om vridningen i tildelingens innretning, inkl. også reduksjon i den generelle driftsstøtten f.o.m. 2012. Organisasjoner som er forespeilet redusert tildeling i 2012, anses å ha mindre relevans for Forsvarets måloppnåelse. Det er også forventninger om interneffektivisering og sammenheng mellom aktivitetsnivå og størrelsen på driftstilskuddet. Videre er det også blitt gjennomført en vurdering av om hvorvidt tildelingene til organisasjonene er hensiktmessig plassert direkte under Forsvarsdepartementet, særlig med henblikk på de nye retningslinjene og kriteriene som nå er lagt til grunn for tildeling. Etter en samlet vurdering anser Forsvarsdepartementet at det er mer hensiktsmessig at enkelte organisasjoner i stedet får sin tildeling over Forsvarets kapitler.

Forsvarsdepartementet har også i 2011 avholdt ressursdialoger og møter med organisasjonene som mottar generell driftsstøtte. Denne dialogen er viktig for departementets oppfølging av tildelte midler. I tillegg legger møtene til rette for en nyttig videreutvikling av samarbeidet mellom organisasjonene og departementet. Forsvarsdepartementet vil fortsette å utvikle dialogen og samhandlingen med de forsvarsrelaterte organisasjonene i 2012.

Kaffen i vranga i 2002

Historien forteller at DFS alltid har fått lik tildeling eller en økning over statsbudsjett hvert eneste år i de siste 20 årene. Men mange husker nok året 2002, der forsvarsminister Kristin Krohn Devold ønsket å fjerne hele støtten til DFS. I Forsvarets langtidsplan ble det foreslått å spare totalt 84 millioner kroner over tre år med å fjerne DFS fra budsjettet. Hele organisasjonen sto i fare og det skapte en enorm mobilisering over det ganske land.

Da generalsekretær Kurt Arne Berglund åpnet avisa på skytterkontoret mandag i påskeuka 2002 fikk han kaffen bokstavelig talt i vrangstrupen. Aftenposten kunne lekke fra kommende langtidsplan for Forsvaret at DFS skulle frataes all støtte over forsvarsbudsjettet, og ble i stedet oppfordret til å drive sin organisasjon med medlemskontigent.

I alle skytterlag over hele Norge kom det sterke protester, og fra skytterkontoret ble det sendt ut både ekstraordinær utgave av Skyttertidende og jobbet knallhardt inn mot byråkrati og ikke minst politikere. To måneder senere kunne svetten tørkes og pulsen gå tilbake til normalt igjen, med Stortingets vedtak om fortsatte bevilgninger i samme størrelsesorden. Siden den gang har støtten stått på stedet hvil eller økt noen prosent hvert eneste år, fra 28 millioner kroner til 31, 2 millioner i 2011.

DFS har i tillegg til driftsstøtten fra Forsvaret også inntekter omtrent tilsvarende beløp på salg av Sauergevær, ammunisjon og andre produkt fra salgsavdelingen. Totalt er altså samlet inntektsbudsjett i overkant av 60 millioner kroner.

Hovedpunkter i Forsvarsbudsjettet 2012 (fra regjeringen.no)
Regjeringen foreslår bevilgningsøkninger på 283 millioner kroner til oppfyllelse av bevilgningsforutsetningene i langtidsplanen for Forsvaret. Med dette blir den forutsatte bevilgningsopptrappingen på 895 millioner kroner (2012-priser) i løpet av langtidsplanperioden fullført.

Forslaget innebærer at:

  • Bevilgningene til forsvarsektoren økes (utenom lønns- og priskompensasjon) med netto 257,2 millioner kroner (0,65 prosent) i 2012 sammenlignet med 2011.
  • Bevilgningen til den særskilte kompensasjonsordningen for veteraner øker med 59 millioner kroner.
  • Inntektene reduseres netto med 84,8 millioner kroner, med tilsvarende reduksjon på utgiftssiden, blant annet knyttet til reduksjon av refusjoner fra NATO fordi Joint Warfare Center er ferdigstilt i 2011.
Samtidig frigjøres, i tråd med langtidsplanens forutsetninger, 315 millioner kroner (2012-priser) gjennom base- og effektiviseringstiltak og reduksjon i utgifter til personell som ble innvilget sluttpakke i perioden 2000–2005. Dermed vil en nå langtidsplanens mål om å frigjøre årlig til sammen 1 260 millioner kroner (2012-priser) fra og med 2012.

I tillegg er det forventet at ytterligere driftsmidler for om lag 100 millioner kroner vil være frigjort ved utgangen av 2012 gjennom forsert avhendelse av eiendomsmasse. Samlet sett økes ressursinnsatsen til langtidsplanens prioriterte formål med 672 millioner kroner fra 2011 til 2012.

Forslaget til utgiftsramme er på 40 563 millioner kroner, med en inntektsramme på 4889 millioner kroner. Den nominelle økningen av forsvarsbudsjettet inklusiv lønns-, soldat- og priskompensasjoner og andre tekniske endringer er på 1314 millioner kroner.- Moland blir konge
11.07.2014 11:09
5.56 og andre småting
23.04.2014 08:25
Det måtte bare komme
11.11.2012 11:08
Hvor er nødutgangen?
08.11.2012 23:10
Debutantenes kongelag
08.08.2012 12:26
Hvorfor 28 x 349?
03.07.2012 13:14
LS på kvelden
22.11.2014 09:24
LS på kvelden
06.08.2014 20:05
LS på kvelden
05.08.2014 21:04
LS på kvelden
04.08.2014 19:26
LS på kvelden
03.08.2014 19:17
LS på kvelden
02.08.2014 18:18